Szczegóły szkolenia / imprezy

Zatrudnianie cudzoziemców - Międzyrzecz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 50 / 50
Koszty:  120.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-02-26
Data zakończenia: 2019-02-26
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


ZAMKNIĘTA LISTA UCZESTNIKÓW!

Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie, które odbędzie się dnia

 

26 lutego 2019 roku
(godz. 10.00 – 16.00)

 

Zatrudnianie cudzoziemców


wykładowca: Adam Pisarczyk - praktyk, szkoli pracowników administracji państwowej i samorządowej, a także służby mundurowe


Program szkolenia "Zatrudnianie cudzoziemców" obejmuje kompleksowe omówienie następujących zagadnień w oparciu o przepisy prawa, interpretacje urzędnicze,

wyroki sądów oraz doświadczenie kontrolne:

  

 1. źródła prawa regulujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemców;
 2. cudzoziemcy z państw członkowskich UE a cudzoziemcy z państw „trzecich”;
 3. warunki wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce legalność pobytu a legalność wykonywania pracy;
 4. rodzaje dokumentów i zezwoleń pobytowych  w tym uprawniających do wykonywania pracy przez cudzoziemców (wizy, karty pobytu , stampile, paszporty biometryczne);
 5. rodzaje  i typy zezwoleń  na pracę;
 6. podstawy wydawania zezwoleń na pracę;
 7. przypadki wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę;
 8. zezwolenie w zawodzie wymagających szczególnych kwalifikacji tzw. Niebieska karta;
 9. obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi;
 10. procedura uproszczona skierowana do określonej grupy cudzoziemców - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy;
 11. zezwolenie na pracę sezonową;
 12. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca;
 13. zasady wykonywania pracy w okresie oczekiwania na wydanie decyzji pobytowej – studium przypadków;
 14. korzystanie z usług agencji zatrudnienia lub "outsourcingu pracowniczego" przy powierzeniu pracy cudzoziemcom;
 15. nieprawidłowości dot. powierzania pracy cudzoziemcom;
 16. najważniejsze zmiany dot. zatrudniania cudzoziemców w 2019 r.;
 17. kontrola  legalności pobytu i legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców.


Miejsce spotkania:
Pizzeria MAFIA Międzyrzecz
ul. ks. Skargi 6

66-300 Międzyrzecz
(sala wykładowa)

  

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 06 lutego 2019 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 07 lutego 2019 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok.325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014

W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 26 lutego 2019".

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 20 osób.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x