Aktualność: Zakres nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym

Zakres nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym uwzględniający przepisy, których nowelizacja jest konieczna w związku z wyrokiem TK, a także oczekiwania środowiska doradców podatkowych wynikające z dorobku tzw. Konferencji Nałęczowskiej, przygotowane przez połączone Komisje tj Komisję Prawa Podatkowego i Komisję Współpracy z Organami Państwa, przyjęte i rekomendowane przez Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

 

 

 

      1. Zakres nowelizacji wynikający z wyroku TK

 

1.1. Przyjęcie obecnego brzmienia art.2 ust.1 pkt 2 dpU i art.27 ust.1 pkt 1 z uwzględnieniem zasad prawidłowej legislacji (uzasadnienie wyroku j/w):

 

Art. 2 ust. 1 pkt 2:

Art. 2. 1. Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

[...]

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

[...]

 

1.2. Wykreślenie z ustawy i przeniesienie tych przepisów do innej ustawy – prawdopodobnie ustawy o rachunkowości:

1.2.1. art.3a

1.2.2  art.46b

(skutek uwag TK co do zasad prawidłowej legislacji – uzasadnienie wyroku j/w)

 

1.3  Przywrócenie obecnego brzmienia art. 27 ust. 1 pkt 1.

 

  Art. 27. 1. Doradca podatkowy wykonuje ten zawód jako:

1)     osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej,

 

  1. 2. Wykonywanie zawodu, dostosowanie zasad wykonywania zawodu doradcy podatkowego do kanonów właściwych dla innych zawodów zaufania publicznego uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego (radca prawny, adwokat, biegły rewident).

 

2.1.   W żadnym z zawodów zaufania publicznego niedopełnienie obowiązku w zakresie OC nie jest przesłanką bezwzględnego pozbawienia uprawnień zawodowych, stąd konieczność:

2.1.1.     skreślenia w art.10 ust.1 pkt 2 lit c)

2.1.2.     skonstruowania zasad odpowiedzialności korporacyjnej za niedopełnienie obowiązku w zakresie OC.

 

2.2.   Usankcjonowanie otwarcia na współdziałanie z adwokatami i radcami prawnymi w ramach spółek osobowych, o ile oba te samorządy są zainteresowane takim usankcjonowaniem otwarcia w ustawach regulujących zasady funkcjonowania tych samorządów, tym bardziej, że „podmioty mieszane” funkcjonują na rynku jako skutek wcześniejszych nowelizacji dpU.

 

Przykładowy zapis:

Art.27 ust. 2. Doradcy podatkowi mogą wykonywać swój zawód uczestnicząc w spółkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pod warunkiem, że komplementariuszami w spółce komandytowej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni.

 

 

2.3.   W przypadku art. 4 ust. 2 sugeruje się wykreślenie konieczności posługiwania się przez spółki doradztwa podatkowego wyłącznie osobami „zatrudnionymi”.

Art. 4 ust. 2. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-3 wykonują doradztwo podatkowe wyłącznie przez doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów lub biegłych rewidentów.

 

 

2.4.   Immunitet materialny.

     

             Propozycja legislacyjna:

 

Art.37a. 1. Doradca podatkowy przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą.

2. Nadużycie wolności, o której mowa w ust.1 stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie podlega wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

3. Doradca podatkowy podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych związanych z reprezentowaniem i zastępowaniem strony postępowania korzysta z ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi.

4. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia określi strój urzędowy doradców podatkowych biorących udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi, uwzględniając uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sadu i utrwalonej tradycji.

 

2.5. Rozszerzenie zakresu tajemnicy zawodowej.

2.5.1.Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony czasowo. Przykładowy zapis:

Art.37 ust.1a. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

2.5.2. Zasady zwalniania z obowiązku j/w

Wariant I

Konieczna nowelizacja art.180 §2 KPK poprzez dodanie po przecinku po słowach … radcy prawnego, … słów:.. doradcy podatkowego,….

 

Wariant II (efekt jak w wariancie I realizowany bez potrzeby zmiany innych ustaw)

Art.37 ust.2 Doradca podatkowy może być przesłuchiwany jako świadek, co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek, o którym mowa w ust. 1, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

 
 
 
2.6. Regulacja zasad informowania o świadczonych usługach przez doradcę podatkowego - przeniesienie przepisów dotyczących reklamy do zasad etyki zawodowej (np. certyfikowani księgowi nie mają ograniczeń w tym zakresie, u radców prawnych i adwokatów regulacje korporacyjne, nie w ustawie).

 

 

Przykładowy zapis:

Art. 38. 1.Doradca podatkowy wykonujący ten zawód, może podawać do publicznej wiadomości informacje o świadczonych usługach. Treść i forma, a także sposób prezentacji i rozpowszechniania tych informacji nie mogą mieć cech zakazanej reklamy. Zakres zakazanej reklamy określą zasady etyki zawodowej.

(…)

3. Przepis ust. 1 stosuje się również do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz art. 27 ust. 1 pkt 2.

 

 

2.7. Prawo substytucji.

 

Wariant I

 

Przykładowy zapis:

Art.41 ust.4 Doradca podatkowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi, radcy prawnemu.

 

Oczekiwania dodatkowe w tym zakresie - do uzgodnienia z korporacją adwokatów i radców prawnych – jeżeli wykażą zainteresowanie (dla nich oznacza, że się w pewien sposób otwierają – co jest oczekiwane również politycznie):

 

Przykładowy zapis (jako nowy ust.5 w art.41 – spójny z art.3 dpU):

 

5.Występujący w sprawie z zakresu obowiązków podatkowych, radca prawny lub adwokat, może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) doradcy podatkowemu.

 

 

Wariant II (prawo substytucji w powiązaniu z rozszerzeniem uprawnień doradcy podatkowego, w tym uprawnień procesowych)

 

    Propozycja robocza:

Art. 41

1. W postępowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych, jak też obowiązków w zakresie niepodatkowych należności budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań publicznoprawnych, pełnomocnikiem strony postępowania może być również doradca podatkowy.

2. Doradca podatkowy uprawniony jest do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli postanowień i decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych, celnych, jak też w sprawach dotyczących niepodatkowych należności budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań publicznoprawnych.

3. Doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

4. Dokumenty uwierzytelnione przez występującego w sprawie doradcę podatkowego mają moc dowodową na równi z oryginałami tych dokumentów. Jednakże, jeżeli dokument dotyczy przeniesienia własności nieruchomości, powinien przedłożony w oryginale lub uwierzytelnionej urzędowo kopii. To samo dotyczy dokumentu, który wywołuje wątpliwości, co do jego autentyczności.

5.Doradca podatkowy występujący w sprawie może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu doradcy podatkowemu, radcy prawnemu, adwokatowi, prawnikowi zagranicznemu wykonującemu stałą praktykę w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, lub biegłemu rewidentowi.

6. Występujący w sprawie z zakresu obowiązków podatkowych, jak też obowiązków w zakresie niepodatkowych należności budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań publicznoprawnych radca prawny, adwokat, prawnik zagraniczny wykonujący stałą praktykę w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, lub biegły rewident może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) doradcy podatkowemu.

 

 

2.8. Konieczne zmiany art.40 dpU; obecnie jest tak, że jeżeli pięciu doradców     podatkowych tworzy spółkę partnerską, opis na dokumencie zajmuje pół strony, przepis wydaje się również niespójny z KC.

 

 

      3. Skutki rozwoju technologicznego

 

3.1.   Obowiązek archiwizacji dokumentów - należy umożliwić digitalizację archiwum doradcy podatkowego.

 

Przykładowy zapis:

Art.39 ust.4 Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 uważa się za spełniony również wówczas, gdy dokumenty zostały zarchiwizowane w formie elektronicznych zapisów danych.

 

Oczekiwania w tym zakresie:

Skreślić art.39 – dziś treść tego przepisu jest na tyle absurdalna, że nakłada obowiązek archiwizowania korespondencji z klientem, w której wyrażany jest pogląd mogący być uznany za opinię.

 

Jeżeli skreślenie nie będzie możliwe niezbędne przepracowanie tej normy.

Na pewno konieczna jest zmiana art. 39 ust. 2 oraz uzupełnienie ust. 3

 

Przykładowe zapisy:

Art.39 ust.   2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, doradca podatkowy ma prawo zniszczyć dokumenty określone w ust. 1.

Art. 39 ust.3.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 pkt 1

 

 

3.2.   Umożliwienie wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy zwoływaniu i odbywaniu posiedzeń KRDP oraz podejmowaniu niektórych decyzji przez KRDP. Rozważenie zastosowanie tożsamej regulacji dla Zjazdu.

 

Konieczna zmiana art.57 ust. 2  i ust. 3 (oraz ewentualnie art.52 ust.1), przykłady zapis dla KRDP:

 

Art.57 ust. 2. Do ważności uchwał Krajowej Rady Doradców Podatkowych wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy jej członków.

 

Art.57 ust. 3.

Wariant I

Uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych mogą być podejmowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Wariant II

Uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych mogą być podejmowane za pomocą  środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Taka zmiana umożliwiłaby podejmowanie uchwał elektronicznie.

 

 

 

      4. Sprawy wewnątrzkorporacyjne

4.1.   Przeniesienie treści art.82 do odpowiedzialności dyscyplinarnej – rozwiązaniem byłaby zmiana konstrukcji art.64 ust.1, tu też powinna być wpisana odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków w zakresie OC.

4.2.   Ujednolicenie zasad zawieszenia wykonywania zawodu w zakresie obowiązków informacyjnych przy niepodjęciu wykonywania zawodu i przerwy w wykonaniu zawodu (art. 34 dpU).

W art. 34. zawrzeć definicję zawieszenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego (doradca podatkowy nie płaci składek i OC).

4.3.   Zasady powoływania się na fakt zawieszenia wykonywania zawodu przy kontroli w zakresie OC.

4.4.   Ustalenie minimalnego okresu wykonywania zawodu po upływie okresu zawieszenia przed ponownym zawieszeniem.

4.5.   Możliwości egzekwowania nieopłaconej składki członkowskiej i kosztów postępowania dyscyplinarnego.

4.6.   Związki rodzinne.

Dotychczasowe brzmienie:

Art. 33. Nie może wykonywać zawodu doradca podatkowy, którego małżonek jest zatrudniony na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym w organie podatkowym, organie kontroli skarbowej lub w Ministerstwie Finansów, a także na stanowisku, na którym wykonuje obowiązki w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych z ustalaniem lub określaniem zobowiązań podatkowych lub poborem podatków.

Postulowane brzmienie:

Art. 33. Nie może wykonywać zawodu doradca podatkowy, którego małżonek jest zatrudniony w organie podatkowym, organie kontroli skarbowej lub w Ministerstwie Finansów na stanowisku, na którym wykonuje obowiązki w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych z ustalaniem lub określaniem zobowiązań podatkowych lub poborem podatków.

Dotychczasowy zapis stracił na aktualności, gdyż w administracji podległej Min. Fin. nie istnieją „inne samodzielne” stanowiska.

 

 

 

      5. Doprecyzowanie zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

Konieczna wyraźna (a więc wynikająca z ustawy) legitymacja KKR do kontroli w regionach.

Propozycja:

Art. 60. 1. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów, a także regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna przedstawia Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami dotyczącymi działalności finansowej i majątkowej organów, a także regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

 

 

      6. Wykonywanie nadzoru nad korporacją

 

Zróżnicowanie zasad wykonywania nadzoru nie służy jednolitości warunków tego nadzoru; tylko w przypadku doradców podatkowych minister nadzorujący wydaje decyzje administracyjne – stąd tryb sądowej kontroli przed sądem administracyjnym. Proponujemy rozważenie kontroli rozstrzygnięć nadzorczych przez sąd powszechny – Sąd Najwyższy. Propozycja robocza - Art.62 i 63 dpU zastąpić rozwiązaniem, jakie przewiduje np. art.56 ustawy o rzecznikach patentowych:

 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zaskarżyć do Sądu Najwyższego sprzeczną z prawem uchwałę organu samorządu, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy bądź uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne, co do sposobu jej załatwienia. Wytyczne te są wiążące dla organu samorządu.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwrócić się do Krajowego Zjazdu lub Krajowej Rady Doradców Podatkowych o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do właściwości samorządu. Uchwała Krajowej Rady Doradców Podatkowych powinna być podjęta w terminie dwóch miesięcy, a uchwała Krajowego Zjazdu - na najbliższym Zjeździe.

3. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przedstawia corocznie Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych pisemną informację o działalności samorządu, a także, na bieżąco, o funkcjach pełnionych przez doradców podatkowych w organach samorządu.

 

 

 

 

7. Komisja Egzaminacyjna

 

Propozycja robocza:

Art. 22 ust. 6 Komisja Egzaminacyjna składa się z:

         1)        trzydziestu przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w tym, co najmniej dziesięciu powołanych spośród kandydatów zgłaszanych przez instytuty naukowe lub wyższe uczelnie mające uprawnienia do nadawania stopni naukowych,

         2)        pięciu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego delegowanych przez Prezesa tego Sądu,

         3)        (skreślony)

         4)        dwudziestu przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych wskazanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych

 

 

DATA PUBLIKACJI: 2008-12-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x